Từ khoá: chữa bệnh rối loạn tiền đình bằng diện chẩn